Informacje konsularne

Pozwolenia i wizy

Polska i Finlandia należą do grupy państw strefy Schengen, w ramach której obywatele tych państw mogą poruszać się swobodnie przez okres trzech miesięcy. Podróżny powinien mieć ze sobą ważny dokument podróży czyli paszport lub dowód osobisty. Pozostanie na terenie drugiego pańswa na czas dłuższy niż trzy miesiące wymaga pozwolenia na pobyt.

Obywatele państw nie należących do strefy Schengen powinni się starać o wizę Schengen. Podróżny, który przybył na obszar strefy na podstawie takiej wizy może się swobodnie poruszać po strefie w terminie określonym w wizie. Pomimo tego, że wewnątrz strefy nie ma kontroli granicznych podróżny powinien mieć przy sobie paszport lub inny dokument podróżny oraz wizę Schengen lub pozwolenie na pobyt na terenie państwa należącego do strefy Schengen.Wydana przez państwo strefy Schengen wiza D uprawnia do przebywania wyłącznie na terenie państwa, które tą wizę wydało.

  • Kraje członkowskie UE należące do strefy Schengen: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Holandia, Węgry, Islandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania i Szwecja i Szwajcaria.
  • Na podstawie oddzielnych umów do strefy Schengen należą również Andora, Monako, San Marino, Watykan, Norwegia (bez gór wysokich) i Islandia.
  • Wielka Brytania i Irlandia nie należą do strefy Schengen.

Więcej informacji:
Wydział Konsularny Ambasady Finlandii, tel. +48 22 598 9500

 

Zezwolenie na pobyt

Pobyt obywatela UE na terenie Polski

Obywatel Unii Europejskiej, w tym również obywatel Finlandii, ma prawo przebywać na terenie Polski przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Pobyt trwający ponad 3 miesiące trzeba zameldować w miejscu zamieszkania. Rejestracja pobytu odbywa się w języku polskim. Dokładnych informacji udzielają Wydziały Spraw Cudzoziemców w Urzędach Wojewódzkich, których dane kontaktowe można znaleźć na stronach Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Więcej informacji również na stronach Urzędu ds. Cudzoziemców (PL).


 

Pobyt obywatela Polski na terenie Finlandii

Obywatel Unii Europejskiej (w tym obywatel Polski) może przebywać na terenie Finlandii bez rejestrowania swojego pobytu okres nieprzekraczjący 3 miesięcy. Obywatel Unii Europejskiej ubiegający się o prace w Finlandii może przebywać w Finlandii przez dodatkowy miesiąc pod warunkiem, że będzie nadal ubiegał się o prace i ma dobre perspektywy znalezienia pracy (Ustawa o Cudzoziemcach §158). Obywatele Polski nie potrzebują pozwolenia na pobyt lub pozwolenia na prace. Jeżeli obywatel Polski ma zamiar zostać w Finlandii dłużej niż 3 miesiące ma on obowiązek rejestracji pobytu w najbliższym komisariacie policji (zarejestrowanie kosztuje 40 €).

Dodatkowe informacje oraz formularze:


 

Pobyt na terenie Finlandii obywatela kraju nienależącego do Unii

Obywatele trzecich krajów oraz posiadacze paszportów bezpaństwowych, którzy mieszkają na terenie Polski muszą nadal składać podanie o pobyt lub wizę.

Cudzoziemiec, który nie jest obywatelem Unii Europejskiej, musi ubiegać się o pozwolenie na pobyt jeżeli będzie przebywał na terenie Finlandii na podstawie nauki, pracy lub więzi rodzinnych. Osoby przyjeżdżające do pracy powinny ubiegać się o pozwolenie na pobyt pracownika. Pracownik ubiegający się o pozwolenie na pobyt powinien dołączyć do podania o pobyt również wniosek do Biura Pracy przez które wniosek musi być pozytywnie rozpatrzony. Pracodawca może również złożyć podanie o pozwolenie na pobyt pracownika na komisariacie policji lub w biurze pracy. Wszystkie złożone wnioski zostaną wysłane do Urzędu Emigracyjnego w Finlandii. Po otrzymaniu pozytywnie rozpatrzonego wniosku wnioskodawca powinien zgłosić się do ambasady Finlandii po pozwolenie w postaci naklejki, którą wkleja się do paszportu.

W ustawie o cudzoziemcach są wyszczególnione prace do których wykonywania pozwolenie na pobyt nie jest potrzebne oraz prace które można wykonywać posiadając wizę. Więcej informacji na stronach fińskiego Ministerstwa Pracy.

Pierwszy wniosek o pozwolenie na pobyt jest zazwyczaj składany w ambasadzie Finlandii znajdującej się w kraju macierzystym wnioskodawcy. Jeżeli wniosek o pozwolenie na pobyt jest składany na podstawie więzi rodzinnych i osoba mieszkająca w Finlandii jest obywatelem Finlandii, osoba ubiegająca się o pozwolenie na pobyt może sama złożyć wniosek lub może to zrobić małżonek składając wniosek na komisariacie policji. Podanie o pozwolenie na pobyt pracownika może złożyć również pracodawca w biurze pracy, na komisariacie policji lub w ambasadzie znajdującej się w kraju macierzystym pracownika.

Jeżeli członek rodziny wnioskodawcy mieszkający w Finlandii jest obywatelem UE, ale nie posiada obywatelstwa fińskiego, wnioskodawca może otrzymać na fińskim komisariacie policji pozwolenie na pobyt członka rodziny obywatela UE i nie będzie musiał ubiegać się o pozwolenie na pobyt.

Jeżeli członek rodziny wnioskodawcy mieszkający na terenie Finlandii nie jest obywatelem Finlandii ani Unii Europejskiej, wnioskodawca musi złożyć podanie w ambasadzie znajdującej się na terenie kraju macierzystego. Ambasada przesyła wnioski do fińskiego Urzędu Emigracyjnego gdzie zostanie podjęta decyzja o pozwoleniu na pobyt. Decyzja Urzędu Emigracyjnego zostanie przesłana do ambasady Finlandii w której wnioskodawca będzie mógł odebrać pozwolenie w postaci naklejki, którą wkleja się do paszportu. Podanie o pozwolenie na pobyt może być złożone na komisariacie policji przez członka rodziny wnioskodawcy mieszkającego w Finlandii (osoba ubiegająca się o pozwolenie nie może sama składać podania). Podanie zostanie przesłane z fińskiego komisariatu policji do Urzędu Emigracyjnego, który podejmuje decyzje o pozwoleniu i przesyła ją do ambasady Finlandii znajdującej się w kraju macierzystym osoby ubiegającej się o pozwolenie na pobyt. Jeżeli podanie zostanie rozpatrzone pozytywnie można pozwolenie w postaci naklejki odebrać w ambasadzie.